Polityka prywatności

 1. Definicje i interpretacja
 1. Wyrażenia pisane w niniejszej Polityce Prywatności wielką literą oznaczają:
   • hellogirls.pl – sklep internetowy należący do Velo Paweł Kowalczuk ul. Wesoła 9H, 39-120 Sędziszów Małopolski, Polska,  NIP: 8181606548
   • Administrator – Velo Paweł Kowalczuk
   • Użytkownik – osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna, dokonująca zakupów w hellogirls.pl
   • Konto – wirtualny zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Użytkownikowi, który dokonał pełnej Rejestracji w hellogirls.pl, służący do realizacji składanych Zamówień z logowaniem do Konta, zawierający historię zamówień, preferencje Użytkownika dotyczące wybranych produktów dostępnych w hellogirls.pl;
   • Rejestracja – proces zakładania Konta przez Użytkownika;
   • Zamówienie bez logowania do Konta – proces wyboru towaru do zakupu wraz z podaniem danych osobowych określonych w formularzu Zamówienia niezbędnych do jego realizacji.
   • Zamówienie z logowaniem do Konta – proces wyboru towaru do zakupu bez każdorazowej potrzeby podawania danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia, jeśli tylko zostały one uzupełnione podczas Rejestracji i nie uległy zmianie.
   • Asortyment – towar oferowany przez Velo Paweł Kowalczuk w hellogirls.pl.
 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem „hellogirls.pl”.
 2. Celem Polityki Prywatności jest:
   • zdefiniowanie działań podejmowanych przez administratora w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem hellogirls.pl oraz powiązanych z hellogirls.pl usług i narzędzi, które są wykorzystywane przez Użytkowników hellogirls.pl do wykonywania czynności, takich jak wymienione w pkt. III 1 poniżej.
   • zapewnienie Użytkownikom hellogirls.pl, których dane osobowe są przetwarzane, jak najpełniejszej informacji o zakresie przetwarzanych danych, sposobach i zasadach przetwarzania danych oraz prawach i obowiązkach związanych z takim przetwarzaniem.
 1. Podstawową regulacją prawną dotyczącą ochrony danych osobowych obowiązującą począwszy od dnia 25 maja 2018 r. jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej także „RODO​”), którego polski tekst jest dostępny pod adresem URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

III. Cele,  podstawa i okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
  • rejestracji Konta w hellogirls.pl
  • składania Zamówienia z logowaniem oraz bez logowania do Konta;
  • korzystania z formularza kontaktowego;
  • zapisania się na powiadomienia o: dostawie rozmiaru, nowościach projektanta, przecenie;
  • zapisania się do programu lojalnościowego;
  • usługi newsletter;
  • wystawiania faktur;
  • zwrotów i reklamacji.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do prawidłowej realizacji usług i dokonania zakupów w hellogirls.pl. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych, zgodnie z poniższymi postanowieniami zawierającymi szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych.
 3. Konto:
  • W przypadku Rejestracji Konta w hellogirls.pl Użytkownik podaje takie dane, jak: imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w Koncie Użytkownika jest wykonanie umowy o prowadzenie Konta w hellogirls.pl, którą Użytkownik zawiera z Velo Paweł Kowalczuk
  • Dane osobowe zawarte w Koncie Użytkownika są przetwarzane przez czas funkcjonowania Konta, czyli przez czas trwania umowy o prowadzenie Konta w hellogirls.pl, o której mowa powyżej. W każdej chwili Użytkownik może podjąć decyzję o usunięciu Konta, co skutkować będzie również usunięciem jego danych osobowych z bazy. Należy pamiętać, że usunięcie Konta nie skutkuje usunięciem danych dotyczących złożonych za pośrednictwem hellogirls.pl zamówień.
 4. Składanie Zamówienia z logowaniem oraz bez logowania do Konta:
  • W przypadku składania zamówienia w hellogirls.pl, Użytkownik podaje dane osobowe niezbędne do realizacji Zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy Zamówienia. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy, adres i NIP.
  • Podane przez Użytkownika dane w jego Koncie zostają automatycznie pozostawione do formularza Zamówienia. Użytkownik ma zawsze możliwość ich modyfikacji.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w Zamówieniu jest wykonanie Umowy sprzedaży, którą Użytkownik zawiera na podstawie Regulaminu hellogirls.pl.
  • Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie hellogirls.pl i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem hellogirls.pl Umowy sprzedaży.
 5. Formularz kontaktowy:
  • W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie hellogirls.pl Użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. W treści wiadomości Użytkownik może również zawrzeć inne dane osobowe.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu z hellogirls.pl
  • Dane osobowe przekazywane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania Użytkownika. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.
 6. Zapis na powiadomienia:
  • W przypadku skorzystania z usługi „Zapisz się na powiadomienie” zamieszczonego na stronie hellogirls.pl Użytkownik podaje adres e-mail w celu otrzymania powiadomienia o: dostawie rozmiaru, nowościach projektanta, promocjach, rabatach i in.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu z hellogirls.pl.
  • Dane osobowe przekazywane w ramach usługi „Zapisz się na powiadomienie” przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania Użytkownika
 7. Program lojalnościowy:
  • W przypadku skorzystania z programu lojalnościowego Użytkownik podaje imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą na uczestnictwo w programie lojalnościowym.
  • Dane osobowe przekazywane w celu uczestnictwa w programie lojalnościowym przetwarzane są w celu realizacji usługi, promocji wynikających z posiadanego rabatu oraz w celu informowania o produktach i usługach w programie.
  • W ramach usługi programu lojalnościowego Administrator będzie przetwarzać dane Użytkownika dopóki nie cofnie on zgody na uczestnictwo w programie, a po cofnięciu zgody przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń
 8. Newsletter:
  • W przypadku zapisania się na newsletter, Użytkownik podaje adres e-mail
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest usługa świadczona drogą elektroniczną – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi newsletter.
  • Dane osobowe przekazywane w ramach newslettera przetwarzane są w celu przesyłania informacji zawierających informacje o newsach, nowościach, promocjach, wyprzedażach, akcjach specjalnych, promocyjnych i konkursowych, a także reklamy wizerunkowe i produktowe. Przetwarzanie danych niesie za sobą analizę profilu Użytkownika, aby określić jakie są jego preferencje celem wysłania dopasowanych komunikatów. Użytkownik może w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera.
  • W ramach tej usługi Administrator będzie przetwarzać dane Użytkownika dopóki nie cofnie on zgody na jej otrzymywanie, a po jej cofnięciu przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
 9. Faktury:
  • Jeżeli w związku ze złożonym Zamówieniem, zostanie wystawiona Użytkownikowi faktura, wówczas w tym celu są przetwarzane dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym dane Użytkownika w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji w czasie wymaganym przez przepisy prawa.
 10. Zwroty i reklamacje:
  • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem hellogirls.pl lub złożenia reklamacji dotyczącej Asortymentu, Administratorowi przekazywane są dane zawarte w formularzu odstąpienia od umowy lub w formularzu reklamacyjnym, która dane te przetwarza w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest w tym przypadku wypełnienie przez Administratora prawnych obowiązków związanych z procedurą odstąpienia od umowy lub procedurą reklamacyjną.
  • Formularze odstąpienia od umowy oraz formularze reklamacyjne są przez Administratora archiwizowane. Fakt odstąpienia od umowy lub złożenia reklamacji odnotowywany jest również w systemie sklepowym.
 1. Udostępnianie danych osobom trzecim
 1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Velo Paweł Kowalczuk przy prowadzeniu hellogirls.pl. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności  działają na rzecz Velo Paweł Kowalczuk w zakresie celów i sposobów przetwarzania tych danych lub samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.
 2. Velo Paweł Kowalczuk korzysta z dostawców, którzy wspierają w świadczeniu oferowanych usług. Należą do nich:
  • dostawcy usług technologicznych,
  • dostawcy i partnerzy w świadczeniu usług logistycznych, transportowych i doręczeniowych,
  • dostawcy usług związanych z obsługą klienta,
  • dostawcy i partnerzy w zakresie świadczenia usług związanych z marketingiem i reklamą.
 3. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 4. Velo Paweł Kowalczuk ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Użytkowników hellogirls.pl organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 5. Velo Paweł Kowalczuk zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń Regulaminu hellogirls.pl.
 1. Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą
 1. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora umowy.
 2. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny. Użytkownik może realizować swoje uprawnienia kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail: administrator@hellogirls.pl
 3. Administrator może odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez Administratora danych (na przykład Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Użytkownika Zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem sklepu umowy).
 4. Użytkownik, który zarejestrował się w hellogirls.pl ma prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane są poprawne.
 5. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by założyć Konto, złożyć Zamówienie, skontaktować z hellogirls.pl, odstąpić od umowy lub złożyć reklamację.
 6. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem hellogirls.pl poważnym ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności hellogirls.pl.
 7. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych jej danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 1. Polityka cookies i profilowanie
 1. Administrator zbiera pliki cookies i informacje zawarte w plikach cookies w sposób automatyczny w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem z hellogirls.pl, a szczególności:
  • zapewnienia sprawnego funkcjonowania Strony Internetowej;
  • statystycznym i analitycznym w celu ulepszenia struktury i zawartości Strony Internetowej;
  • dostosowania zawartości Strony internetowej hellogirls.pl do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu (pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, udoskonalenia serwisu poprzez indywidualizację treści wyświetlanych dla danego Użytkownika serwisu),
  • zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego Użytkownika.
 2. Kontrola plików cookies
  • Pliki cookies i przechowywana w nich informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
  • Informacje uzyskiwane dzięki plikom cookies nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.
  • Użytkownik może zmieniać sposób korzystania z plików cookies przez przeglądarkę, w tym blokować lub usunąć te, które pochodzą ze Strony Internetowej hellogirls.pl., w tym celu powinien zmienić ustawienia przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację przez Użytkownika stosowania plików typu cookie.
  • Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookies, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania Użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również usuwać pliki cookies, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Zarządzanie i usuwanie plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki, poniższe linki odsyłają do szczegółowych instrukcji poniższych przeglądarek:
  • Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można znaleźć na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl lub na stronie europejskiej platformy www.allaboutcookies.org.
 3. Kontrola plików cookies
  • Administrator profiluje dane Użytkowników jego serwisu internetowego i śledzi ruch tych Użytkowników na  stronie internetowej, a następnie wykorzystuje te informacje m.in. do celów tworzenia tzw. reklamy spersonalizowanej, a także w celu optymalizacji witryny internetowej w celu zwiększenia jej użyteczności.
  • Administrator profiluje dane Użytkowników jego serwisu internetowego przy użyciu następujących narzędzi:
   • usługi Google AdWords,
   • usługi Google Analitics
  • Profilowanie danych Użytkowników przy użyciu Google AdWords następuje za pomocą następujących narzędzi: Remarketingu i funkcji Podobni odbiorcy.
  • Oba te narzędzia są pozwalają skierować podmiotowi Velo Paweł Kowalczuk przekaz reklamowy do Użytkowników, którzy już odwiedzili jej witrynę lub do Użytkowników do nich podobnych, a także przygotować dla nich stosowny komunikat np. o produktach lub usługach, którymi Użytkownicy Ci interesowali się podczas odwiedzenia hellogirls.pl.
  • Reklamy hellogirls.pl. są wyświetlane przez dostawców zewnętrznych, w tym m.in przez Google na stronach internetowych takich jak: Google Display Network czyli na stronach internetowych umożliwiających wyświetlanie boksów reklamowych z reklamami kierowanymi za pośrednictwem Google AdWords.
 4. Rezygnacja z plików cookies i profilowania
  • Użytkownik hellogirls.pl. może zrezygnować z pliku cookies Google korzystając z następującego linka, umożliwiającego zmianę ustawień reklam wyświetlanych przez Google na urządzeniach Użytkowników: https://adssettings.google.pl/authenticated.
  • Zgoda na profilowanie może w każdym momencie zostać odwołana – nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem czynności przetwarzania danych osobowych, dokonanych przed jej cofnięciem.
  • Odwołanie zgody na profilowanie może nastąpić poprzez kliknięcie w poniższy przycisk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
  • Rezygnacja z plików cookies pozwalających na wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkownika hellogirls.pl. oznacza, że:
  • Użytkownik nie będzie otrzymywał reklam hellogirls.pl, które mają związek z aktywnością tego Użytkownika na hellogirls.pl. Może natomiast widzieć inne reklamy hellogirls.pl, ale ich sposób kierowania nie będzie wykorzystywał cookies.
  • Na urządzeniach Użytkownika nadal zapisywać się będą pliki cookies wyłącznie niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania strony hellogirls.pl. (związane np.z ustawieniami preferowanego języka, wypełniania formularzy zakupy etc.). Każdy Użytkownik może  zmodyfikować te ustawienia w ramach używanej przez siebie przeglądarki internetowej, jednak wówczas niektóre części strony internetowej hellogirls.pl nie będą działać prawidłowo.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia Polityki Prywatności mogą być zmieniane bądź aktualizowane, w związku z czym zaleca się regularne śledzenie zmian.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności należy kierować na adres e-mail: administrator@hellogirls.pl
 3. Data ostatniej modyfikacji: 03.06.2019.